Videbæk Antenneforening
Indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00 på Westergaards Hotel. Alle tilsluttede er velkomne, men kun tilsluttede med medlemskab har stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Forslag til ændring af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
1. – ændring af navn
§ 1 ændres fra:
»Foreningens navn er Videbæk Antenneforening.«
til
»Foreningens navn er Videbæk-Net.«

2. – bestyrelsessuppleanter
Der indsættes i § 20 et nyt stykke 2 lydende:
»Der vælges på generalforsamlingen 1-3 suppleanter for 1 år ad gangen.«
Som konsekvens af denne nye bestemmelse ændres nummereringen af § 20, stk. 2 i de eksisterende vedtægter til § 20, stk. 3, og § 20, stk. 3 i de eksisterende vedtægter til § 20, stk. 4, og så videre for så vidt angår de resterende stykker i § 20.

3. – udvidelse af bestyrelsen
§ 20, stk. 1 ændres fra:
»Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.«
til
»Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf 5 vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
De 5 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan efter eget skøn og valg fra kredsen af bestyrelsessuppleanter indsætte yderligere 1-2 fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Disse bestyrelsesmedlemmer kan indsættes når som helst i løbet af et år og sidder da i indsættelsesåret samt det næste år. Ved indsættelse sker der på næstkommende ordinære generalforsamling om nødvendigt valg af ny bestyrelsessuppleant til erstatning af den indsatte. Genindsættelse kan finde sted, ligesom de kan afsættes førtidigt ved enighed blandt de på generalforsamlingen 5 valgte bestyrelsesmedlemmer.«

    4. Eventuelt

Bestyrelsen